School Emblem
校服招標

聖公會林護紀念中學誠邀有經驗承辦商投標經營校服供應事宜。有意者可致電 2420 8893 ( 趙小姐 ) 預約到校觀看校服式樣。

地址:新界葵涌葵盛圍397號
截標時間:2015年5月29日,下午4時

下載承辦提供校服服務投標表格
下載校服式樣相片

 

> Back
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850
E-mail address: lwmss@lamwoo.edu.hk