School Emblem
校服招標

聖公會林護紀念中學誠邀有經驗承辦商投標經營校服供應事宜。有意者可於http://www.lamwoo.edu.hk下載表格 。 如需觀看校服式樣,請先致電24208893 ( 曹小姐 )預約。

地址:新界葵涌葵盛圍397號
截標時間:2012年5月14日,正午12時

下載供應校服服務 [投標表格]
下載承辦提供校服服務 [有關資料]

 

> Back
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850
E-mail address: lwmss@lamwoo.edu.hk