School Emblem
學校課室清潔招標

聖公會林護紀念中學誠邀有經驗承辦商經營投標學校課室清潔。詳情及表格可到葵涌葵盛圍397號本校校務處索取,或在網上下載 (http://www.lamwoo.edu.hk) 。

查詢電話:24208893馮小姐。
截標時間:2012年5月14日(正午十二時)

申請人之個人資料將在完成招標程序後銷毀。

下載投標表格
下載有關章程

 

> Back
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850
E-mail address: lwmss@lamwoo.edu.hk